Qualityokary hilli abamektin 95% TC, 1.8%, 3,6% EC Insektisid Awermektin gowy bahasy bilen

Gysga düşündiriş:

Abamektin, 80% -den gowrak avermektin B1a we 20% -den az avermektin B1b bolan avermektinleriň garyndysydyr.Bu iki komponent, B1a we B1b gaty meňzeş biologiki we toksikologiki aýratynlyklara eýedir.Awermektinler, Streptomyces avermitilis toprak bakteriýasyndan emele gelýän insektisid ýa-da anthelmint birleşmelerdir.

Abamektin, 80% -den gowrak avermektin B1a we 20% -den az avermektin B1b bolan avermektinleriň garyndysydyr.Bu iki komponent, B1a we B1b gaty meňzeş biologiki we toksikologiki aýratynlyklara eýedir.Awermektinler, Streptomyces avermitilis toprak bakteriýasyndan emele gelýän insektisid ýa-da anthelmint birleşmelerdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Abamektin nähili işleýär?

Abamektin, mör-möjeklere we beýleki zyýan berijilere öldürmek we iýmitlendirmek täsirleri bolup biler we güýçli geçirijiligine eýe.Zyýan berijiler ysmaz bolup görünýär we hereketsizlige we hereketsizlige sebäp bolýar, adatça 2-den 4 günüň içinde ölýär we ähli ösümlikler üçin has ygtybarly ýumurtgalary öldürmäge täsir edýär.

Abamektiniň peýdalary

Lepidoptera, Diptera, Homoptera, Coleoptera zyýan berijiler we möý möjekleri, pos mörleri ýaly dürli zyýan berijileri öldürip biler, şeýle hem dürli parazit nematodlary öldürmek üçin agentdir;
Other beýleki pestisidler bilen birmeňzeş däl we garşylyk öndürmek aňsat däl;
The Sebäbi ösümlikleriň üstüne sepilen himiki maddalar çalt dargap bilýär, daşky gurşawa tebigy duşmanlara garanyňda az hapalanýar we 10 gezekden köp ulanylsa-da ösümlik zaýalanmaz.

abamektin (1)

Abamektin ulanylyşy

Ep Lepidoptera zyýan berijisi üçin: tüwi, gök önüm, miweli agaç, pagta, noýba, mekgejöwen we ş.m.
Indoksakarb / lufenuron / Hlorfenapyr / Hexaflumuron / Emamektin / Metoksifenozid we ş.m. bilen ulanylyp bilner
Ite möjek / möý üçin:
Spirodiklofen / etoksazol / befenazat we ş.m. bilen ulanylyp bilner
Nematoda üçin
Fosthiazate / Paecilomyces lilacinus (Thom.) Samson we ş.m. bilen ulanylyp bilner.
Veget Ösümlik ýapragy gazýan üçin
Siromazin we ş.m. ulanyp bolýar

abamektin (2)

Esasy maglumatlar

Abamektiniň esasy maglumatlary

Haryt ady Abamektin
Başga at Awermektin B1;Abamektin;Tassykla;Awermektin B (1-nji bölüm);Zephyr;Wertimec;Awomec;Saklanmak;Agrimek;Agri-MEK
CAS No. 71751-41-2
Molekulýar agram (873.09);(859.06) g / mol
Formula C48H72O14;C47H70O14
Tehnologiýa we formulasiýa abamektin 95% TC1.8% -6.5% abamektin EC1.8% abamektin + 3,2% asetamiprid EC

Abamektin + hlorfenapyr SC

Abamektin + etoksazol SC

Abamektin + hlorfluazuron EC

Abamektin + siromazin SC

20% -60% Abamektin WDG

Abamektin + fosthiazate GR

TC üçin daşky görnüş Ak poroşok
Fiziki we himiki aýratynlyklary Dykyzlygy: 1,244 g / sm3 eriş nokady: 0-155 ° Sowuklama nokady: 760 mmHg-da 940.912 ° C.

Çyra nokady: 268.073 ° C.

Zäherlilik Adam, mal, daşky gurşaw üçin howpsuz boluň.

Abamektin formulasy

Abamektin

TC 95% Abamektin TC
 

Suwuk formulasy

1.8% -6.5% abamektin EC1.8% abamektin + 3,2% asetamiprid ECAbamectin + hlorfenapyr SC

Abamektin + etoksazol SC

Abamektin + hlorfluazuron EC

Abamektin + siromazin SC

Poroşok formulasy 20% -60% Abamektin WDGAbamektin + fosthiazate GR

Hil barlagy hasabaty

Abamektin TC-iň ①COA

Abamektin COA 95% TC

Indeksiň ady Indeksiň bahasy Ölçeg bahasy
Daş görnüşi Ak-sarymtyl-ak kristal tozy Ak reňkli poroşok
Abamektin B1%: ≥95% 97,15%
Abamektin B1a% ≥90 92%
Guramagyň ýitgisi (%) ≤2.0% 1,2%
PH 4-7 6

Abamektin COCOA 1.8% EC

Abamektin 1.8% EC COA

Haryt Standart Netijeler
Daş görnüşi Açyk sary suwuklyk Açyk sary suwuklyk
Işjeň maddanyň mazmuny,% 1.80min 1.82
Suw,% 3.0max 2.0
pH bahasy 4.5-7.0 6.0
Emulsiýanyň durnuklylygy Kwalifikasiýa Kwalifikasiýa

Abamektin bukjasy

Abamektin bukjasy

TC 25kg / sumka 25kg / deprek
WDG / GR Uly paket : 25kg / sumka 25kg / deprek
Ownuk paket 100g / bag250g / sum500g / sumka

1000g / sumka

ýa-da islegiňiz boýunça

EC / SC Uly paket 200L / plastmassa ýa-da demir deprek
Ownuk paket 100ml / çüýşe250ml / çüýşe 500ml / çüýşe

1000ml / çüýşe

5L / çüýşe

Alu çüýşesi / Coex çüýşesi / HDPE çüýşesi

ýa-da islegiňiz boýunça

Bellik Islegiňize görä ýasaldy

abamektin (5)

abamektin (4)

Abamektin iberilmegi

Ibermegiň ýoly: deňizde / howa arkaly / ekspress arkaly

Göni zawodyň bahasy glifosat (5)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Etiketkalary öz dizaýnym bilen düzmek mümkinmi?
Hawa, diňe suratlaryňyzy ýa-da çeper eserleriňizi bize ibermeli, şonda islän zadyňyzy alyp bilersiňiz.

2-nji sorag: Zawodyňyz hiline nähili gözegçilik edýär?
Hil zawodymyzyň durmuşy, ilki bilen, her bir çig mal zawodymyza geliň, ilki synap göreris, hünärli bolsa önümçiligi bu çig mal bilen gaýtadan işläris, ýok bolsa, üpjün edijimize gaýtaryp bereris we her önümçilik ädiminden soň synap göreris, soňra ähli önümçilik prosesi gutarandan soň, harytlar zawodymyzdan çykmazdan ozal iň soňky synagy geçireris.

3-nji sorag: nädip saklamaly
Salkyn ýerde saklaň.Konteýni gowy şemalladylýan ýerde berk ýapyň.
Açylan gaplar, syzmazlyk üçin seresaplylyk bilen gaýtadan işlenmeli we dik saklanmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler