Taryhymyz

Taryhymyz

Söwda işinden başlap, "önüm gözleg we ösüş + amaly gözleg + söwda paýlanyşy" esasy iş tertibini emele getirdi

ico
 

◼ Hebei Çinally döredildi

 
2008-nji ýyl
2009

Chemical Himiýa we pestisid senagaty üçin “bazar gözleg we derňew modeliniň” tamamlanmagy

 
 
 

2010 2010-njy ýylyň birinji ýarymynda pestisid senagaty seminarlaryny kabul edip ýa-da oňa gatnaşyp başladyňyz, önümiň bahasyny görkezmek indekslerini birnäçe gezek neşir edip, pudagyň täsirini hasam artdyrdy

 

 
2010-njy ýyl
2012

High efficiencyokary netijeliligi we pes zäherliligi ýaşyl pestisidleri ösdürip başlady

 

 
 
 

2013 2013-nji ýylda Hytaýda döredilen pestisidleri wagyz edip başlady we Cyhalodiamide-iň global aýratyn agentlik hukugyna eýe boldy

 

 
2013
2014

2014 2014-nji ýylyň maý aýynda täze pestisidleri döretmek boýunça gözleg işlerine başlamak üçin Hebei Lantai Chemical Technology Co., Ltd. döredildi.

 

 
 
 

2016 2016-njy ýyldan 2017-nji ýylyň başyna çenli kompaniýa täze pestisidleri üstünlikli işläp düzdi we şol bir wagtyň özünde amaly gözleglere başlady

 

 
2016
2017

2017 2017-nji ýylyň awgust aýynda Hebei Chinally Chemical Technology Co., Ltd.

 

 
 
 

◼ 2018, “Innovatived” pestisidleri bazar tarapyndan ykrar edildi

 

 
2018
2019-2021

◼ 2019-2021, Täze önümiň ýerleşişi, özbaşdak öndürilen önüm liniýasynyň giňelmegi