Biziň işimiz

Biziň işimiz

Hebei Chinally, pestisid senagatynda hünärmen önüm öndüriji we bazar hyzmatyny üpjün ediji, amallary aşakdaky üç segmente bölünýär :

Innovative Gözleg we innowasiýa we emulýasiýa önümlerini mahabatlandyrmak

Research Esasy gözleg, az zäherliligi, ýokary netijeliligi we "arylara, guşlara, balyklara, ýüpek gurçuklaryna" we daşky gurşawa ýakynlygy bolan ýaşyl önümlerdir

Chemical Jemi himiki sintez tehnologiýasy boýunça 10-dan gowrak innowasiýa we emulýasiýa önümidir

◼ Köp önümli amaly gözleg

Chemical Himiki we biologiki pestisidleriň ýerleşişi

② Söwda paýlanyşy we hyzmat

Domestic 1000-den gowrak içerki formulasiýa öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk

Market Bazar we tehniki hyzmatlarda 13 ýyldan gowrak tejribe

Professional Hünärmenlere ykdysady önüm we söwda hyzmatlary, pudak meýilleri we önümiň bahasy özara kömek we amaly tehniki hyzmatlar ýaly köp ölçegli çözgütler bilen hyzmatdaşlary berip biler.

biz hakda

③ Halkara söwda

Daşary ýurt bazarlarynyň we müşderileriň (esasanam ahyrky ulanyjylaryň) garşylyk meselelerini we çuňňur önümleri çözmek isleglerini gowy bilýär. Indi Hytaý ösümliklerini goramak tejribesini we ýokary hilli pestisid önümlerini daşary ýurt bazarlaryna, esasanam daşary ýurt bazarlaryna hödürledik. Wýetnamda we Kambojada

Ain Esasy önümlere pestisidler, fungisidler, gerbisidler, ösümlikleriň ösüşini sazlaýjy we beýleki oba hojalyk önümleri girýär TC TC, SC, WDG, DF, WP, SP, EC, EW, SL, ME, GR we ş.m. üçin köp sanly ösen önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyrylan ..

Wýetnam, Kamboja, Hindistan, Taýland, Günorta Amerika we ş.m. ýaly dünýäniň köp ýurtlaryna eksport etdik.

Many Biz köp ýurtlarda we sebitlerde hasaba alyş sanawyny goldaýarys.