Biziň başarnygymyz we artykmaçlygymyz

Biziň başarnygymyz we artykmaçlygymyz

① Programma gözleg we ösüş

OurBiziň kompaniýamyz TC we pestisid döretmek üçin doly amaly we gözleg işlerine eýe

Technical Jemi tehniki çözgütleriň 30-a golaýy we 300-e golaý taryhy amal müşderisi

Now Şu wagta çenli 20-den gowrak tehniki çözgüt täze saklandy

② Önüm gözleg we ösüş

◼Biz bazar tarapyndan ýokary derejede tanalýan innowasiýa we emulýasiýa önümleriniň gözleg we amaly gözleg mümkinçiliklerini döretdik

Highokary netijelilik, pes zäherlilik, howpsuzlyk, ýaşyl we daşky gurşawy goramak aýratynlyklaryna eýe bolan himiki pestisidleri we biologiki pestisidleri öz içine alýan R&D tehniki önümleri ;

ProductBiz önümi R&D we prosesi optimizasiýa goýmaga dowam edýäris, tehnologiýa we önümleriň hiline we çykdajylaryna gözegçilik etmekde bäsdeşlik artykmaçlyklary bar.

Ol doly gözleg we dolandyryş ulgamyny döretdi we Ylmy barlag topary wepaly we joşgunly

Domestic Içerki uniwersitetler we gözleg institutlary bilen gözleg işlerinde ýakyn gatnaşyk saklaň

5-nji obýekt
4-nji obýekt

③ Marketing we çeşmeler gurmak

Domestic Içerki pestisid tehniki önümleriniň söwdasyna we paýlanyşyna ilkinji gatnaşyjy

Chemical Himiýa we pestisid senagaty üçin bazar gözleg we derňew modeli üstünlikli ulanyldy est Pestisidleriň tehniki bazaryny çuňňur gözlemek we mukdar taýdan seljermek;täze pestisid önümleriniň bazar potensialyny seljermek we baha bermek

Innov Täzeçillik we täze pestisid önümini mahabatlandyrmak ukyby ------- Zhejiang himiýa gözleg instituty tarapyndan döredilen pestisid sialodiamidini üstünlikli öňe sürdi we pudak tarapyndan "Hytaýda döredilen pestisidleri ösdürmegiň usulyny tapmak" hökmünde baha berildi ;

Down Aşakdaky müşderilere diňe zerur meseleleri çözmäge kömek edip bileris we aşaky müşderilere tehnologiýa we hyzmat bahasyny goşup bileris ;

Partners Hyzmatdaşlary bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün edip, bazary bilelikde giňeldip we ýeňiş gazanmak mümkinçiligini gazanyp biler

Foreign Daşary ýurt bazarynda hasaba alynmagy goldaň

Company "Hytaýyň döredilen Hytaýyny Çinally öňe sürýär" şereketiň mahabat şygary, bu pudakdaky adamlar tarapyndan makullandy