Hytaýda zawod öndürijisi glufosinat-ammiak 200 G / L SL, 150 G / L SL

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bellikleri

Glufosinat-ammiak 200 G / L SL

Glufosinat-ammiak150G / L SL

Glufosinat-ammiak95% TC

Glufosinat-ammiak30% TK

Glifosat30% + Glufosinat-ammiak 10% SL

Glufosinat-ammiak näme?

Glufosinat-ammiak, dünýäniň köp ýurtlarynda 100-den gowrak ekinlerde haşal otlara gözegçilik etmek üçin ulanylýan ýokary täsirli gerbisiddir.Daýhanlar “Glufosinat-ammiak” -a bil baglaýarlar, sebäbi ekin howpsuzlygynyň ýokary derejesini üpjün edýär, sebäbi diňe ösümligiň ulanylýan ýerlerine täsir edýär.Belli bir hasylda dürli haşal otlara gözegçilik etmek üçin birnäçe gerbisidleri ulanmak zerurlygyny aradan aýyryp, köp sanly haşal otlara garşy täsirli.Özboluşly hereket usuly, haşal otlara garşylygy azaltmak üçin beýleki gerbisidler bilen aýlanyşda ulanylmagyny ideallaşdyrýar.

Glufosinat-ammiak nähili işleýär?

Glufosinat-ammiak ösümlikleriň alyş-çalşy üçin merkezi fermenti saklap, ösýän ösümlik önümidir.Ösümlikler bu maddany esasan ýapraklary we beýleki ýaşyl bölekleri arkaly siňdirýärler.Kontakt gerbisid hökmünde, Glufosinat-ammiak diňe ösümlik bilen gatnaşyga giren ýerinde täsir edýär.Bu, köklere täsir etmezden ýa-da eňňit ýaly eroziýa sezewar bolan ýerler üçin möhüm ähmiýete eýe bolan ot-çöpleri dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Glufosinat-ammiakyň peýdalary

Glufosinat-ammiak dünýäde köp dürli ekinlerdäki haşal otlara gözegçilik edip, iň giňden ulanylýan giň spektrli gerbisidlerden biridir.Özboluşly hereket usuly, haşal otlara garşylygy azaltmak üçin beýleki gerbisidler bilen aýlanyşda ulanylmagyny ideallaşdyrýar.

Glufosinat-ammiak dürli haşal otlara garşy ýokary täsirli gerbisid hökmünde miweler, hozlar, kanola, soýa we pagta ýaly 100-den gowrak ekinleriň sagdyn öndürilmegine mümkinçilik berdi.Bu has ýokary hilli we elýeterli iýmitleriň, şeýle hem dürli önümleriň elýeterliligini ýokarlandyrdy.Daýhanlar ýaş agaçlary bejermekde GA-a bil baglaýarlar, sebäbi bu gerbisiddir we şonuň üçin agajyň özüne zyýan bermezden daş-töweregindäki agaçlara gözegçilik edip biler.

1

Esasy maglumatlar

1.Esasy maglumatlarGerbisid Glufosinat-ammiak
Haryt ady Glufosinat-ammiak
CAS No. 77182-82-2
Molekulýar agram 198.16 g / mol
Formula C5H15N2O4P
Tehnologiýa we formulasiýa Glufosinat-ammiak 200 G / L SLGlufosinat-ammiak150G / L SL

Glufosinat-ammiak95% TC

Glufosinat-ammiak30% TK

TC üçin daşky görnüş Ak poroşok
Fiziki we himiki aýratynlyklary Çekişme: 20C-de 500g / L suwda ereýärDykyzlygy: ulanylmaýar

Eriş nokady: 210°C

takmynan 100°C.

Fleş nokady: 100°C

Zäherlilik Adam, mal, daşky gurşaw üçin howpsuz boluň.

FormulirlemekGlufosinat-ammiak

Glufosinat-ammiak

TC 95%Glufosinat-ammiakTC
Powder formulasy Glufosinat-ammiak 88%WGGlufosinat-ammiak 50% WG
Suwuk formulasy Glufosinat-ammiak 20% SLGlufosinat-ammiak 15% SL

2

Hil barlagy hasabaty

①COAGlufosinat-ammiakTC

 Glufosinat-ammiak TCCOA
Indeksiň ady Indeksiň bahasy Ölçeg bahasy
Daş görnüşi Ak-ak poroşok Ak poroşok
Derňew (%) ≥95.0 95.10
Guramagyň ýitgisi (%) ≤0.60 0.40
Suwda eremeýän maddalar (%) ≤0.10 0.10

200OAG / L. Glufosinat-ammiak SL

200G / L.  Glufosinat-ammiak SL COA

Haryt Indeks
Mazmuny,% ≥ 20.0
Suwda eremeýän madda,% ≤ 1.0
PH bahasy 4.5-6.0
Erginligiň durnuklylygy (20 gezek) Kwalifikasiýa
Pes temperatura durnuklylygy Kwalifikasiýa
Malylylyk ammary durnuklylygy Kwalifikasiýa
Daş görnüşi gyzyl goňurreňk ýa-da gök reňk

PaketGlufosinat-ammiak

Glufosinat-ammiak Bukja

TC 25 kg / sumka
WDG Uly paket : 25kg / sumka 25kg / deprek
Ownuk paket 100g / sumka250g / sumka

500g / sumka

1000g / sumka

ýa-da islegiňiz boýunça

SL Uly paket 200L / plastmassa ýa-da demir deprek
Ownuk paket 100ml / çüýşe250ml / çüýşe

500ml / çüýşe

1000ml / çüýşe

5L / çüýşe

Alu çüýşesi / Coex çüýşesi / HDPE çüýşesi

ýa-da islegiňiz boýunça

Bellik Islegiňize görä ýasaldy

4 3

IbermekGlufosinat-ammiak

Ibermegiň ýoly: deňizde / howa arkaly / ekspress arkaly

 5

Sorag-jogap

1-nji sorag: Pestisid üçin kepillik näme?

A1: 2 ýyl kepillik.Bu döwürde biziň tarapymyzda haýsydyr bir hil meselesi ýüze çykan bolsa, harytlaryň öwezini dolarys ýa-da çalşarys.

2-nji sorag: Pestisidleri sizden nädip import etmeli?

A2: Pestisid Oba hojalygy ministrliginde ýa-da ýerli dolandyryş edarasynda hasaba alynmalydyr.Ora-da import etmegi haýyş etmegiň başga bir aýratyn usuly bar.

3-nji sorag: Tehniki we formulanyň arasynda näme tapawut bar?

A3: Tehniki: TC (Tehniki dereje), gönüden-göni ulanyp bolmaýar we meýdanda ýüz tutmazdan ozal formula hökmünde düzülmeli.

Formulasiýa: EC (Emulsifable konsentrat) GR (Granular), SC (Asma konsentrat), SL (ereýän konsentrat), SP (ereýän poroşok), SG (Suwda ereýän granulalar), inçekesel (planşet), WDG (Suw paýlanýan granulalar), WP (Çygly poroşok) we ş.m.

4-nji sorag: Gowşurmak üçin näçe wagt gerek bolar?

A4: Sargyt we töleg tassyklananda, nusganyň mukdary 100 Kg-a ýetýär we gyssagly ýa-da howa arkaly iberilýär, 10 günüň içinde alarsyňyz.

1000 Kg ýa-da 1000 Lts-den köp mukdarda: ýük taýýarlamak we gümrük taýdan resmileşdirmek üçin eksport rugsady üçin takmynan 15 gün gerek bolar.

Günorta Amerika: Deňizde takmynan 40-60 gün

Günorta-Gündogar Aziýa: 30 gün töweregi

Afrika: 40 gün töweregi

Europeewropa: 35 gün töweregi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler