Lepidopteroz zyýan berijiler üçin giň spektrli insektisid Emamektin Benzoat 70% Tc 30% WG 5% WG

Gysga düşündiriş:

Emamektin Benzoat, Lepidopteranyň köp liçinkalaryna we beýleki mör-möjeklere garşy ýokary täsirli insektisiddir, ýumurtga däl, ösümlik kesikulasyna aralaşyp biler;gaty pes dozada-da täsirli we zyýankeşleri dolandyrmagyň toplumlaýyn programmalarynda peýdaly artropodlara zyýan bermeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Emamektin benzoat nähili işleýär?

Glutamik kislota we gamma-aminobutirik kislotasy (GABA) ýaly nerwleriň täsirini güýçlendirip biler, şonuň üçin köp mukdarda hlorid ionlary nerw öýjüklerine girip, öýjükleriň işiniň ýitmegine, nerw geçirijiliginiň bozulmagyna we liçinkalar kontaktdan soň derrew iýmegi bes edip biler, Yzyna gaýtaryp bolmaýan ysmaz, 3-4 günüň içinde iň ýokary ölüm howpy bilen ýüze çykýar.Topraga berk bagly bolany üçin, syzmaýar we daşky gurşawda ýygnanmaýandygy sebäpli, Translaminar hereketi arkaly geçirilip bilner we ekinler aňsatlyk bilen siňip, epidermise aralaşyp biler, şonuň üçin ulanylýan ekinleriň uzak dowam etmegi mümkin. galyndy effekti we ikinji gezek 10 günden soň ýüze çykýar.Insektisid ölüminiň iň ýokary derejesi we ýel, ýagyş we ş.m. ýaly daşky gurşaw faktorlaryna seýrek täsir edýär.

Emamektin benzoatynyň esasy aýratynlygy

Activity Işjeňlik temperatura bilen ýokarlanýar we 25 ° C-de insektisid işjeňligi hatda 1000 esse artyp biler
- aşgazan zäherlenmesiniň we kontakt öldürmegiň täsiri.Mör-möjek epidermisiniň emele gelmegine täsir edip, insektisid täsirini gazanýar, şeýle hem oňat ýumurtga täsirine eýe.
Emamektin

Emamektin benzoatynyň ulanylmagy

Le Esasy maksat lepidopteran zyýan berijiler.
1) Esasan gowy netijeler bilen miweli agaçlarda ýyrtyjy mör-möjeklere, nokid liçinkalaryna we beýleki ýyrtyjy mör-möjeklere gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
2) Gök önümler esasan temmäki gurçuklaryna, kelem gurçuklaryna, şugundyr gurçuklaryna we beýleki et mör-möjeklerine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
3 corn Mekgejöwen, tüwi, soýa ýaly zyýan berijiler ýaly meýdanda.esasan mekgejöwen bor we tüwi ýapragy rolikleri ýaly zyýan berijileri nyşana alýar
Vegetable Gök önümler, güller we ş.m.

Efficiencyokary netijelilik formulasy

1) Emamektin benzoat + beta-sipermetrin, bu formula piretroid insektisidleri bilen garylan doly görnüşli formuladyr, emamektiniň çalt täsir ediş täsirini gowulandyryp biler, esasy bahasy ýokary däl, miweli agaç ekinleri üçin amatly.
2) Emamektin benzoat + hlorfenapyr / indoksakarb, bu formula esasan çydamly gurçuklar üçin.Gök önümlerde we ekin meýdanlarynda bejerip bolmaýan gurçuklar bar.
3) Emamektin benzoat + piriproksifen / lufenuron, bu formula öňüni alyş formulasy, piriproksifen we lufenuron ikisi hem ýumurtgajykdyr we emamektin irki döwürde bu ikisi bilen ulanylýar we ýumurtga öldürilýär Gowy öňüni almak

Emamektin

Esasy maglumatlar

Emamektin benzoatynyň esasy maglumatlary
Haryt ady Emamektin benzoat
CAS No. 119791-41-2
Molekulýar agram B1a: C49H75NO13C7H6O2 = 1008.26
B1b: C48H73NO13 · C7H6O2 = 994.23
Formula B1a: C49H75NO13C7H6O2 = 1008.26
B1b: C48H73NO13 · C7H6O2 = 994.23
Tehnologiýa we formulasiýa Emamektin benzoat 70-95% TC1-10% emametin benzoat ECIndoxacarb + Emamektin benzoat SCbeta-sipermetrin + Emamektin benzoat ECChlorfenapyr + Emamektin benzoat SC

Metoksifenozid + Emamektin benzoat SC

Tolfenpyrad + Emamektin benzoat SC

Diafenthiuron + Emamektin benzoat SC

5% -30% Emamektin benzoat WDG

Lufenuron 40% + Emamektin benzoat 5% WDG

Tiametoksam + Emamektin benzoat WDG

 

TC üçin daşky görnüş Ak reňkden açyk sary poroşok
Fiziki we himiki aýratynlyklary Daş görnüşi: Ak ýa-da açyk sary hrustal poroşok. Eriş nokady: 141-146 ° C. Bug basyşy: ähmiýetsiz.
Zäherlilik Adam, mal, daşky gurşaw üçin howpsuz boluň.

Emamektin benzoatynyň formulasy

Emamektin benzoat

TC 70-90% Emamektin benzoateTC
Suwuk formulasy 1-10 %% emametin benzoat ECIndoxacarb + Emamektin benzoat SCbeta-sipermetrin + Emamektin benzoat ECChlorfenapyr + Emamectin benzoate SCMethoxyfenozide + Emamectin benzoate SC

Tolfenpyrad + Emamektin benzoat SC

Diafenthiuron + Emamektin benzoat SC

 

Poroşok formulasy 5% -30% Emamektin benzoat WDGLufenuron 40% + Emamektin benzoat 5% WDGThiametoksam + Emamektin benzoat WDGEmamectin 4% + abamektin 2% WDG

Hil barlagy hasabaty

Emamektin benzoat TC-iň ①COA

Emamektin benzoat TC-iň COA

Indeksiň ady Indeksiň bahasy Ölçeg bahasy
Daş görnüşi Ak-sarymtyl poroşok Açyk sary poroşok
Aseton-eremeýän maddalar ≤0.2% 0.06%
Benzoýyň mazmuny ≥7.9% 9.5%
Emamektiniň mazmuny ≥57.2% 69,3%
Emamektin benzoatynyň mazmuny ≥65.0% 78,8%
B1a bilen B1b gatnaşygy ≥20 235.5
Guramagyň ýitgisi (%) ≤2.0% 1,2%
PH 4-8 6

②COA Emamektin benzoat 1,9% EC

Emamektin benzoat 1,9% EC COA
Haryt Standart Netijeler
Daş görnüşi Açyk sary suwuklyk Açyk sary suwuklyk
Işjeň maddanyň mazmuny,% 1.90min 1.92
Suw,% 3.0max 2.0
pH bahasy 4.5-7.0 6.0
Emulsiýanyň durnuklylygy Kwalifikasiýa Kwalifikasiýa

③COA Emamektin benzoat 5% WDG

Emamektin benzoat 5% WDG COA
Haryt Standart Netijeler
Fiziki görnüş Ak reňkli granular Ak reňkli granular
Mazmuny 5% min. 5.1%
PH 6-10 7
Ygtybarlylyk 75% min. 85%
Suw Maksimum 3.0% 0.8%
Wagtyň çyglylygy Iň ýokary 60 s. 40
Inçelik (45 meshden geçdi) 98.0% min. 98,6%
Dowamly köpük (1 minutdan soň) Maksimum 25.0 ml. 15
Bölünmek wagty Iň ýokary 60 s. 30
Dispersiýa 80% min. 90%

Emamektin benzoat paketi

Emamektin benzoat paketi

TC 25kg / sumka 25kg / deprek
WDG Uly paket : 25kg / sumka 25kg / deprek
Ownuk paket Islegiňiz boýunça 100g / bag250g / bag500g / bag1000g / bagor
EC / SC Uly paket 200L / plastmassa ýa-da demir deprek
Ownuk paket 100ml / çüýşe250ml / çüýşe500ml / çüýşe1000ml / çüýşe5L / çüýşe

Alu çüýşesi / Coex çüýşesi / HDPE çüýşesi

ýa-da islegiňiz boýunça

Bellik Islegiňize görä ýasaldy

Emamektin

Emamektin

Emamektin benzoatynyň iberilmegi

Ibermegiň ýoly: deňizde / howa arkaly / ekspress arkaly

Göni zawodyň bahasy glifosat (5)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Etiketkalary öz dizaýnym bilen düzmek mümkinmi?
Hawa, diňe suratlaryňyzy ýa-da çeper eserleriňizi bize ibermeli, şonda islän zadyňyzy alyp bilersiňiz.

2-nji sorag: Zawodyňyz hiline nähili gözegçilik edýär?
Hil zawodymyzyň durmuşy, ilki bilen, her bir çig mal zawodymyza geliň, ilki synap göreris, hünärli bolsa önümçiligi bu çig mal bilen gaýtadan işläris, ýok bolsa, üpjün edijimize gaýtaryp bereris we her önümçilik ädiminden soň synap göreris, soňra ähli önümçilik prosesi gutarandan soň, harytlar zawodymyzdan çykmazdan ozal iň soňky synagy geçireris.

3-nji sorag: nädip saklamaly
Salkyn ýerde saklaň.Konteýni gowy şemalladylýan ýerde berk ýapyň.
Açylan gaplar, syzmazlyk üçin seresaplylyk bilen gaýtadan işlenmeli we dik saklanmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler