Gyzgyn satuw Acarisid Spirodiklofen çybyklar üçin 24% SC

Gysga düşündiriş:

Spirodiklofen, Baýer tarapyndan işlenip düzülen we ösdürilip ýetişdirilen spirosiklik tetraketon turşusydyr.Baýer tarapyndan gerbisidleri barlamak esasynda tapyldy we işlenip düzüldi.Aragatnaşyk täsiri bilen, ulgamlaýyn işjeňlik ýok ösüş inhibitory.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm (3)

NädipSpirodiklofen iş?

Spirodiklofeniň işjeň düzümi dört taraplaýyn ketodiafen bolup, onuň hereket mehanizmi zyýanly mör-möjeklerde ýagyň sintezini saklamakdyr.Bar bolan akarisidler bilen hiç hili garşylyk ýok we bar bolan akarisidlere çydamly zyýanly mör-möjeklere gözegçilik etmek üçin amatlydyr.

Spirodiklofeniň esasy aýratynlygy

ItSitrus, daş miwesi, nar miwesi, üzüm, qulupnay we hoz ýaly ekinlerde mör-möjekleri, gyzyl möýleri, pos tekelerini we ş.m. öňüni alyp we gözegçilikde saklap bilýär.
It Bu ýumurtga, nymf we möý möjekleriniň ululary üçin kontakt öldürmek täsiri bar we ýumurtgany öldürmek täsiri has gowudyr.
Long Uzyn dowamly täsir, mysal üçin sitrus gyzyl möýüň dolandyryş wagty 40 ~ 60d uzyn.
Agent Agent güýçli lipofillige eýe we ýagyş eroziýasyna çydamly.3 sagat ulanylandan soň, ýagyş ýaganda täsirlilige täsir etmez.
A Bu hroniki akarisiddir we 5 ~ 7 gün sepilenden soň görnüp dur.Şonuň üçin zyýanly mör-möjekleriň sany köp bolsa, ony çalt hereket edýän akarisidler bilen birleşdirmeli (piridaben, fenotrin ýaly, garynjalar garylýar we deň mukdarda ulanylýar. Umuman alanyňda, spirodiklofen möý möjeklerine we darçyn möjeklerine garşy ýokary işjeňlige eýe. , ýöne şire we ak garga garşy pes işjeňlik.

Spirodiklofeniň ulanylyşy

Spirofenapyr sitrus, miweli agaçlar, daş miweler, üzüm, qulupnut, hoz, pagta, gök önümler, kofe, rezin we beýleki ekin mör-möjek mör-möjekleri, panklaw çybyklary, möý möjekleri, gysga saç çybyklary, öt haltalary, gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner. we ş.m. pos poslary Bitler we ş.m. Spirodiklofen bu mör-möjekleriň ähli ösüş etaplarynda täsirli bolsa-da, her etapda dürli täsir edýär;agent ajaýyp ýumurtgalyk täsirine eýedir we ýaş nymf möjeklerine gaty zäherlidir.Itöne bu, uly ýaşly aýal mör-möjekleriň emele gelmegine ep-esli derejede täsir edip biler, şeýlelik bilen bejergi alýan aýal ulularyň goýýan ýumurtgalarynyň köpelmegi ep-esli azalýar.

önüm (1)

Esasy maglumatlar

Esasy maglumatlarAkarisidSpirodiklofen

Haryt ady Spirodiklofen
Himiki ady 3- (2, 4-diklorofenil) -2-okso-1-oksaspiro
CAS No. 148477-71-8
Molekulýar agram 411.32g / mol
Formula C21H24Cl2O4
Tehnologiýa we formulasiýa Spirodiklofen 24% SCEtoksazol10% + Spirodiklofen 30% SCSpirodiklofen 20% + bifenazat 20% SC

Spirodiklofen 27% + abamektin 3% SC

Spirodiklofen 25% + piridaben 20% SC

TC üçin daşky görnüş Ak poroşok
Fiziki we himiki aýratynlyklary Daş görnüşi: TC ak güýç.
Eriş nokady: 93-95 ° C.
Gaýnadyş nokady: Gaýnap başlamazdan çüýrär.
Flash nokady: highlyangyjy däl.
Bug basyşy: 0.0003 MPa (25 ° C).
Durnuklyk: Suwda eremeýär, organiki erginleriň köpüsinde ereýär, heptanda 20g / l, ksilen 250g / l,
Zäherlilik Adam, mal, daşky gurşaw üçin howpsuz boluň.

FormulirlemekEtoksazol

Spirodiklofen TC we formulasy

TC Spirodiklofen 98% TC
Suwuk formulasy Spirodiklofen 24% SCEtoxazole 10% + Spirodiklofen 30% SCSpirodiklofen 20% + bifenazat 20% SC

Spirodiklofen 27% + abamektin 3% SC

Spirodiklofen 25% + piridaben 20% SC

Hil barlagy hasabaty

Spirodiklofen TC-iň COCOA

Spirodiklofen TC-iň COA

Indeksiň ady Indeksiň bahasy Ölçeg bahasy
Daş görnüşi Ak reňkli poroşok Ak reňkli poroşok
Arassalyk ≥98% 98.2%
Guramagyň ýitgisi (%) ≤0.2% 0,13%

Spirodiklofen 240CO / l SC

Spirodiklofen 240g / l SC COA

Haryt Standart Netijeler
 

Daş görnüşi

Ak we suwuk suwuklyk bolmazdan, akymly we göwrümli asmany ölçemek aňsat Ak we suwuk suwuklyk bolmazdan, akymly we göwrümli asmany ölçemek aňsat
Arassalyk, g / L. 40240 240.2
PH 4.5-7.0 6.5
Asma derejesi,% ≥90 93.7
çygly elek synagy (75um)% ≥98 99.0
Taşlandan soň galyndy ,% ≤3.0 2.8
1min (, ml-den soň üznüksiz köpüklemek ≤30 25


önüm (4)

Spirodiklofeniň bukjasy

SpirodiklofenBukja

TC 25kg / sumka 25kg / deprek
SC  Uly paket 200L / plastmassa ýa-da demir deprek
Ownuk paket 100ml / çüýşe250ml / çüýşe 500ml / çüýşe

1000ml / çüýşe

5L / çüýşe

Alu çüýşesi / Coex çüýşesi / HDPE çüýşesi

ýa-da islegiňiz boýunça

Bellik Islegiňize görä ýasaldy

Etoksazol (3)

Spirodiklofeniň iberilmegi

Ibermegiň ýoly: deňizde / howa arkaly / ekspress arkaly

önüm (1)

Sorag-jogap

2-nji sorag: Zawodyňyz hiline nähili gözegçilik edýär?
Hil zawodymyzyň durmuşy, ilki bilen, her bir çig mal zawodymyza geliň, ilki synap göreris, hünärli bolsa önümçiligi bu çig mal bilen gaýtadan işläris, ýok bolsa, üpjün edijimize gaýtaryp bereris we her önümçilik ädiminden soň synap göreris, soňra ähli önümçilik prosesi gutarandan soň, harytlar zawodymyzdan çykmazdan ozal iň soňky synagy geçireris.

3-nji sorag: Hyzmatyňyz nähili?
7 * 24 sagat hyzmat edýäris, gerek bolsa, elmydama siziň ýanyňyzda bolarys we başga-da, size bir gezek satyn almagy üpjün edip bileris, harytlarymyzy satyn alanyňyzda bolsa synag, gümrük taýdan arassalamak we logistika edip bileris. sen!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler